05/12/2023
Aquest article t'interessarà.....

Foto: Arxiu Pere Sánchez

L’ Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha fet public un decret sobre la fase 3 que comença avui dilluns 15 de Juny i que ha tingut accés aquest diari i es el que haurem i no haurem de fer els ciutadans de Castellbell i el Vilar en virtut de l’ estat d’ Alarma que decau diumenge vinent 21 de Juny

Funcionament Ajuntament
OAC:
L’atenció a la ciutadania des de l’OAC fins el 22 de juny de 2020 serà de forma presencial mitjançant cita prèvia al telèfon 93.834.03.50 o mitjançant correu electrònic (castellbell@diba.cat). L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dilluns de 16 h a 18 h. Es negociarà la reorganització del servei (durant aquesta setmana) amb la Comissió paritària. S’haurà de garantir l’atenció telefònica i telemàtica al ciutadà des de tots els serveis bàsics i estratègics, i si és necessari la presencial, prenent les mesures de seguretat necessàries.La jornada laboral dels treballadors/es continua sent la mateixa establerta per al personal de l’Ajuntament. Tanmateix s’adoptaran les mesures de flexibilitat oportunes per facilitar la conciliació laboral i familiar, i a fi d’atendre persones grans i infants al seu càrrec, prèvia petició de la persona treballadora d’acord a l’apartat e) d’aquest Decret (Els/les empleats/des de l’Ajuntament amb fills menors de 16 anys o persones dependents a càrrec han de poder gaudir de preferència en els règims de torns i en la prestació de serveis en la modalitat de teletreball i, addicionalment, poden habilitar-se mecanismes de flexibilitat horària sense subjecció a la normativa vigent en matèria de jornada i horaris.
No obstant, aquesta mesura pot ser limitada o condicionada en aquells serveis en què es presta assistència directa a persones usuàries que han estat determinats com a bàsics o estratègics.
El personal afectat per aquestes situacions específiques haurà d’emplenar una declaració responsable, la qual podrà ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables.)

Brigada Municipal:

La Brigada municipal treballarà amb estricte compliment de les mesures en matèria de seguretat sanitària i, com a màxim amb grup de dos persones, sempre els mateixos components i en feines que permetin assegurar la distància mínima per evitar possibles contagis

Guàrdia Municipal
La Guàrdia Municipal continuarà desenvolupant les seves funcions amb el sistema de torn establert i, en tot cas, donant estricte compliment a totes les mesures preventives i adreçades a la seva protecció a nivell sanitari.

Mesures de caràcter social:

Vetlles, cerimònies o sepelis:

Les vetlles, cerimònies o sepelis es podran realitzar en tot tipus d’instal·lació pública o privada, amb un límit màxim en cada moment de cinquanta persones en l’espai a l’aire lliure i vint-i-cinc en espais tancats. Aquests actes es podran realitzar de 8 a 22 h. En el supòsit d’espais municipals l’horari es restringeix de 10 a 18 h. La participació en la comitiva per a l’enterrament al cementiri municipal del Vilar o el de l’Ermita de Sant Vicenç de Castellbell, o el de Sant Cristòfol es restringeix a un màxim de cinquanta persones entre familiars i amics. Els espais que es disposen de forma temporal per a realitzar aquests actes són el Centre Cultural Joan Masats i la Sala Cant Burés o aquells altres que, prèvia valoració tècnica, s’adeqüin a les necessitats. En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la COVID-19, relatives al manteniment d’una distància mínima de seguretat de dos metres, higiene de mans i etiqueta respiratòria

Llocs i Actes de Culte:

Els llocs de culte d’obertura al públic (segons decideixi el Bisbat) de forma habitual o puntual a Castellbell i el Vilar són: Església del Borràs,Església de Sta Maria del Vilar, Ermita de Sant Vicenç de Castellbell, Església de Sant Cristòfol i Ermita de Sant Jaume (de propietat privada). Es permet l’assistència a llocs i actes de culte sempre que no superi un 75% del seu aforament i que es compleixin les mesures generals de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries. Els criteris pel càlcul del 50% del seu aforament, en el supòsit que no estigués establert, s’estarà allò indicat a l’art. 9, paràgraf segon del Text consolidat de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Les condicions de l’exercici del culte pròpies de cada confessió hauran d’atenir-se a allò exposat per l’art. 9 paràgraf segón i tercer de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Cerimònies nupcials i altres celebracions religioses de caràcter social:

Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, ja sigui en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no es superi el 75% del seu aforament, i en tot cas un màxim de 150 persones en espais a l’aire lliure o de 75 persones en espais tancats.
Durant la celebració de les cerimònies s’hauran de complir les mesures d’higiene i prevenció establertes per les autoritats sanitàries de manteniment de la distància social de dos metres, higiene de mans i etiqueta respiratòria. Les celebracions que poguessin tenir lloc després de la cerimònia i que impliquin algun tipus de servei d’hostaleria i restauració. S’ajustaran al previst en l’apartat quart. les mesures i criteris precedents seran d’aplicació a qualsevol celebració religiosa de caràcter social.

Condicions del mercat no sedentari municipal:

En aquesta fase 3 es manté la preferència per les parades de productes alimentaris i de primera necessitat Les mesures d’instal·lació i ordenació del mercat són les que es recullen en el protocol de reobertura del mercat municipal no sedentari de Castellbell i el Vilar en la Fase 2 del Pla Estatal per a la transició cap a una nova normalitat, aprovat per Decret d’Alcaldia 172/2020, d’1 de juny de 2020. Procedir a l’actualització de l’aforament del mercat al 50% i del Protocol de reobertura del mercat municipal no sedentari de Castellbell i el Vilar en la Fase 2

Condicions per la prestació del servei en els establiments d’hostaleria i restauració, i ús de les terrasses de bars a la via pública.

Les terrasses a l’aire lliure i que es troben en la via pública poden obrir al 75% de les taules permeses i per les que tenien llicència municipal d’ocupació. En tot cas s’haurà de respectar la deguda distància física de dos metres com a mínim entre taules. L’ajuntament podrà autoritzar una ampliació de l’espai públic municipal ocupat, prèvia sol·licitud de l’interessat i d’acord a l’informe tècnic emès a l’efecte. En aquest sentit es podran incrementar el número de taules, respectant, en tot cas, la proporció del 75% entre taules i superfície disponible i portant a terme un increment proporcional de l’espai públic en el mateix tram de la via en el que s’ubiqui la terrassa.
L’ocupació màxima serà de 20 persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s’utilitzin amb aquesta finalitat, hauran de coincidir al número de persones, permeten que es respecti la distància mínima de seguretat interpersonal de 2m. S’ha de portar a terme les mesures d’higiene de l’art. 16 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
Podrà procedir-se a la reobertura al públic dels establiments d’hostaleria i restauració per consum en el local, amb un aforament com a màxim del 50% i es compleixin totes les condicions d’higiene i mesures de prevenció. El consum dintre del local únicament podrà realitzar-se assegut en una taula, o agrupacions de taules, i preferentment mitjançant reserva prèvia. Està permès el consum en barra sempre que es garanteixi una separació mínima de 2 m entre clients o, en el seu cas, grups de clients.

Dels Serveis i prestacions en matèria d’Acció Social:

Els serveis socials hauran de garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions recollits en el Catàleg de referència de serveis socials aprovat per la Generalitat de Catalunya, i d’Atenció a la dependència. Es prioritzarà l’atenció per via telemàtica, reservant l’atenció presencial a aquells casos en què resulti imprescindible. Es facilita la tramitació online, en el cas que sigui possible/necessari

Al centre de serveis socials

Exploració de la situació del nucli familiar relacionat amb COVID19 i consultar, si s’escau, a l’Equip d’Atenció Primària de Salut corresponent.Priorització del desplaçament de les persones sense simptomatologia.Atenció individual pel seu equip de referència al centre de serveis socials, sempre amb cita prèvia i seguint les recomanacions que el Departament de Salut faci en cada moment pel que fa a les mesures de protecció.Per evitar aglomeracions i contactes entre usuaris, la cita prèvia serà esglaonada i amb un interval mínim entre visites.

Al domicili

Caldrà amb anterioritat realitzar una exploració de la situació del nucli familiar relacionat amb COVID19 i consultar, si s’escau, a l’Equip d’Atenció Primària de Salut corresponent.Prendre totes les mesures d’intervenció a domicili seguint les recomanacions que el Departament de Salut faci en cada moment pel que fa a les mesures i material de protecció.

Es presenten espontàniament al centre de serveis socials

Atenció per l’equip d’acollida i seguint les recomanacions que el Departament de Salut faci en cada moment pel que fa a les mesures i material de protecció.Intentar reconduir, sempre que sigui possible, a atenció telefònica

Visites a la residència de gent gran:

Les visites es realitzaran preferentment en supòsits excepcionals, com ara el final de la vida o alleujament de la descompensació neurocognitiva del resident.En tot cas, en les visites a les que es refereix aquest apartat, s’aplicarà el següent:
1)S’haurà de concertar prèviament la visita amb el centre residencial.
2)Les visites es limitaran a una persona per resident.
3)Durant la visita serà obligatori l’ús d’equips de protecció adequats al nivell de risc tant per part del visitant com per part del resident.
4)El centre residencial haurà de comptar amb procediments específics per regular l’entrada i la sortida de les visites amb el fi d’evitar aglomeracions amb els treballadors i la resta de residents.
5)Durant la visita s’hauran d’observar les mesures d’higiene i prevenció establertes per les autoritats sanitàries, y en particular el manteniment de la distància de seguretat de dos metres i la higiene de mans.
6)Aquelles altres mesures que per motius de salut pública estableixin les comunitats autònomes i ciutats autònomes.

No es podrà fer ús d’aquesta habilitació en el supòsit que hi hagi casos confirmats de la COVID-19, o en els que un resident es trobi en període de quarantena, per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada del coronavirus. En el cas del centre geriàtric del Bages , ubicat a Castellbell i el Vilar, no s’admetran visites a les persones residents, fins que es puguin garantir les mesures de seguretat i el centre disposi de la corresponent autorització per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Condicions de reobertura dels centres educatius:

Es procedirà a la reobertura dels centres educatius d’acord amb el document aprovat pel comitè tècnic del pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 20 de maig de 2020 i d’acord amb les instruccions del departament d’educació per al desplegament del pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020 que estableix per als centres públics i concertats que :
1.1- Cada centre educatiu aplicarà el seu pla d’obertura amb l’acompanyament de la inspecció educativa en els casos de l’escola Jaume Balmes i l’institut Bages Sud i amb l’acompanyament i supervisió dels serveis tècnics de l’àrea d’educació, en el cas de l’escola bressol municipal colors, previ a l’inici de les activitats presencials amb alumnes.
1.2.- Pel què fa a l’alumnat, el retorn dels alumnes és voluntari. Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i de l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. Les famílies que portin els infants de 1 a 6 anys a l’escola bressol i/o l’escola hauran de presentar una declaració responsable d’acord amb el model que es facilitarà.
Cada centre farà una previsió del nombre d’alumnes que es reincorporaran al centre durant el mes de juny, contactant amb les famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial.

Escola Bressol Municipal : Es procedirà a la reobertura amb una limitació de 5 infants per espai, d’edats compreses entre 1 i 3 anys. Es prioritzarà la reincorporació dels infants els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a altres mesures de conciliació laboral i familiar.
L’horari d’obertura de l’escola bressol s’establirà en funció d’acord amb les necessitats de les famílies, i les possibilitats del centre, sempre dins la franja horària de 8h. a 18:00h.

Escola Jaume Balmes:


Pels alumnes d’educació infantil secundaria es continua amb les propostes telemàtiques. S’ofereix un servei d’acollida voluntària de 9h. a 13h. per a famílies amb treball presencial no flexible amb una limitació de la ràtios de 6 infants de P-3, 8 infants a P-4 i P-5 per espai i mestre. Si s’escau, es realitzarà un acompanyament personalitzat amb la limitació d’un infant, una persona acompanyant, un/a mestra.Pels alumnes dels cursos de 1r. a 5è de primària es continua amb les propostes telemàtiques. Si s’escau, es realitzarà un acompanyament personalitzat amb la limitació d’un infant, una persona acompanyant, un/a mestra.
Pels alumnes de 6è de primària es continua amb les propostes telemàtiques. Si s’escau, es realitzarà un acompanyament personalitzat amb la limitació d’un infant, una persona acompanyant, un/a mestra. Es duran a terme trobades programades de suport a la finalització d’etapa amb una limitació de 9 infants per espai i mestra.

Institut Bages Sud:

La presencialitat de l’alumnat es voluntària i es prioritzarà l’alumnat amb situació socioeconòmica de major vulnerabilitat i l’alumnat de 4rt. d’ESO o que facin proves per a la obtenció del títol. En el cas dels i les alumnes de 1r., 2n. i 3r. d’ESO, es valorarà la possibilitat de dur a terme reunions individuals amb els tutors/es, acompanyats d’un adult, en els casos que valori la necessitat d’atenció tutorial i/o emocional. Les ràtios d’alumnes per aula i professor/a es limita a 15 alumnes. En el cas que Es donarà continuïtat a les propostes telemàtiques.

Pel què fa a les mesures de seguretat que s’estableixen per a tots i totes les alumnes són les següents:
Per a poder-se reincorporar els alumnes hauran de reunir els següents requisits:
Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós, no siguin o hagin estat positius per a SARS- CoV 2 durant els 14 dies anteriors, que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible ens els 14 dies anteriors i disposar del carnet vacunal al dia. Es farà una valoració dels infants que presentin malalties cròniques d’elevada complexitat. El primer dia de retorn les famílies hauran de presentar al centre educatiu corresponent una declaració responsable.Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills/es, prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu.
Les entrades i les sortides al centre es faran de forma esglaonada per evitar aglomeracions, només amb un acompanyant. Les famílies no podran accedir al centre.

Els accessos als centres educatius de Castellbell i el Vilar seran :
A l’escola bressol municipal bressol Colors, per l’Avinguda Catalunya.
A l’escola Jaume Balmes per l’Avinguda Pare Claret.
A l’institut Bages Sud pel carrer salt del Rec.

Els centres educatius prendran totes les mesures pertinents recomanades per les autoritats sanitàries i educatives pel què fa a circulació pels
passadissos i accés al pati (ús del material escolar, ús de mascaretes, rentat de mans sistèmic pel qual es garantirà la disponibilitat de sabó i tovalloletes d’un sol ús, distanciament físic…).

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar garantirà , sempre i quan es valori necessari des de les direccions dels centres educatius, els EPI’s necessaris, sabó i la instal·lació d’un dispensador de peu amb solució hidroalcohòlica, a l’entrada de cada centre educatiu.
S’intensificarà la neteja i desinfecció amb una periodicitat diària del centre i de les zones i punts d’ús més comú, així com també la ventilació dels espais, abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia 10 minuts, de l’Escola Jaume Balmes i Escola Bressol Colors, reforçant el servei de neteja.

En el cas de l’Escola Bressol Municipal es prendran les mesures addicionals següents:

  • En el dormitori es garantirà la distància mínima entre llits i matalassos d’1 metre. Es ventilarà l’estança i s’intensificarà la neteja i la desinfecció.
  • Es retiraran les joguines que no puguin rentar-se amb facilitat a alta temperatura.
  • Es tindrà especial cura en cas que alguns infants facin ús de xumets i biberons, que caldrà guardar en estoigs individuals i es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció.
  • Es garantirà el canvi de bolquers extremant les mesures d’higiene.
  • Es substituirà , en cas que n’hi hagi les tovalloles , tovallons i mocadors de roba per material de paper d’un sol ús. En el cas que els infants utilitzin pitet, serà d’ús diari i el rentat calda fer-lo a 60º.
    -Es recomanarà que a l’arribada a l’escola els infants i metres es treguin les sabates i facin ús de mitjons o sabates d’ús exclusiu per l’aula.
  • Es garantirà els EPI’s necessaris a totes les persones treballadores. L’ús de mascaretes serà per al personal docent i no docent quan no es pugui garantir el distanciament físic de dos metres.
  • Es recordarà a les famílies que es recomana no accedir cotxets a l’interior del centre. El departament d’educació estableix el següent període de matrícula als centres educatius d’educació infantil (segon cicle), educació primària i secundaria (Escola Jaume Balmes i Institut Bages Sud):
  • Període de matrícula dels i les alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020.

Condicions de reobertura al públic de la Biblioteca Municipal Maria Malla:

S’amplien els serveis de la Biblioteca Municipal Maria Malla

Els serveis que s’ofereixen des de la Biblioteca Municipal inclouen: activitats culturals, serveis de préstec i devolució d’obres, lectures en sala, informació bibliogràfica i bibliotecària.Es permet l’estudi en sala sempre que no se superi un 50% de l’aforament. Quan un usuari hagi fet ús de l’espai de lectura caldrà netejar-lo i desinfectar-lo.

Es poden utilitzar els ordinadors d’ús públic, els catàlegs d’accés públic en línia, els catàlegs en fitxes de la biblioteca o les publicacions electròniques. Caldrà netejar-los després de cada ús.Les zones infantils i de col·leccions de lliure accés continuen tancades.

Les biblioteques oferiran el servei de préstec i devolució de documents. En el cas excepcional que el document sol·licitat per l’usuari no es pugui prestar per motius de preservació o conservació, característiques especials, etc. es condicionarà, sempre que sigui possible, un espai concret a la biblioteca per facilitar la lectura en sala d’aquest document garantint sempre la limitació de la capacitat màxima de l’espai i la distància de seguretat entre els usuaris.

El servei de préstec es realitzarà, preferentment, mitjançant cita prèvia (telèfon o correu electrònic).El servei d’informació bibliogràfica es realitzarà, preferentment, mitjançant telèfon o correu electrònic. En el cas que es requereixi l’accés a la biblioteca per aquest servei també es farà preferentment mitjançant cita prèvia.

Tots els documents que es retornin per part dels usuaris o hagin estat consultats dins de la biblioteca es deixaran en quarantena separats de la resta de la col·lecció com a mínim 14 dies i es deixarà constància de la data en què s’inicia el procés de quarantena.

Aquests documents es poden guardar en caixes, carros, prestatgeries, gàbies, taules, etc. sempre i quan es garanteixi que no estiguin en espais accessibles al públicL’aforament no pot superar el 50%.És obligatori l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones.

L’horari d’obertura serà dilluns i dimecres de 17 a 19 h de la tarda i dimarts de 10 a 14 h. A les dependències de la biblioteca s’instal·laran cartells i altres documents informatius sobre les mesures higièniques i sanitàries pel correcte ús dels serveis bibliotecaris.

Obertura d’equipaments municipals on es puguin desenvolupar actes culturals:

Els equipaments que es poden obrir al públic per a desenvolupar actes culturals són: Centre Cultural Joan Masats, Sala Cant Burés, Casino Burés, Centre Cívic de la Bauma. Es podran obrir aquests equipaments per a realitzar actes culturals sempre que no superi un 50% de l’aforament autoritzat, amb un màxim de 80 persones i sempre que tinguin butaques preassignades.

En el supòsit d’actes a l’aire lliure, el públic haurà de romandre assentat, guardant la distància necessària i no podrà superar-se en 50% de l’aforament autoritzat, ni reunir més de 800 persones.

Es permet la prestació de serveis complementaris, com venta de records i de promoció, cafeteria o similars, que s’ajustarà a les normes de seguretat determinades. No es permet el servei de guarda-roba, ni consigna. Durant el procés d’atenció i acomodació, es guardarà entre els treballadors/es de sala i el públic la distància de seguretat fixada per les autoritats sanitàries. L’ús de mascaretes és obligatori. No obstant l’anterior, l’aforament i límits prevists, així com les mesures d’organització, prevenció i seguretat dels equipament i a activitats culturals es regularà en el Pla d’obertura que s’haurà d’aprovar en el termini de 5 dies.

Condicions ús de les instal·lacions i realització activitats esportives:

Els equipaments esportius resten oberts i el seu funcionament i gestió queda regulat pel Pla d’Obertura que s’ha d’aprovar en el termini de 5 dies des de l’aprovació d’aquest decret.No obstant, en els equipaments esportius municipals hi podran accedir qualsevol ciutadà que desitgi realitzar una pràctica esportiva, inclosos els esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic federatiu.

La pràctica de l’activitat esportiva requereix cita prèvia, la qual es formularà prèviament, mitjançant instància adreçada a l’Àrea d’Esports, la qual comunicarà la reserva al conserge de la instal·lació, que haurà d’organitzar torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre a la instal·lació. Les pistes de tennis segueixen obertes, per a activitats individuals o per parelles, amb cita prèvia. Pot accedir un entrenador o un acompanyant en el cas de menors o persones amb discapacitat. A les instal·lacions del Camp de Futbol i pista polivalent del poliesportiu,

Si s’opta per un entrenament en concentració s’haurà de complir amb les mesures especifiques per aquest tipus d’entrenament per les autoritats sanitàries i el Consell Català de l’Esport.Les tasques d’entrenament es realitzaran sempre que sigui possible per torns, evitant superar el 50% de la capacitat que pels esportistes tingui la instal·lació, amb l’objecte de mantenir les distàncies mínimes necessàries per la protecció de la salut dels esportistes.

Podrà assistir a les sessions d’entrenament el personal tècnic necessari pel desenvolupament de les mateixes, fet pel qual haurà de mantenir les mesures generals de prevenció i higiene davant el COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.Es podran utilitzar els vestidors, bar i similars, respectant allò disposat a l’efecte en les mesures generals de prevenció i higiene davant la COVID-19 i en el Pla d’Obertura dels equipaments esportius municipals.+

Es podran realitzar reunions tècniques de treball amb un màxim de 20 participants, i sempre guardant la corresponent distancia de seguretat i l’ús de les mesures de protecció necessàries. A aquests efectes, s’entén per reunions tècniques de treball aquelles sessions teòriques relatives al visionat de vídeos o parlaments tècnics de revisió d’aspectes de caràcter tècnic, tàctic o esportiu vinculats a les sessions posteriors d’entrenament que realitza l’entrenador amb els esportistes.Les sessions d’entrenament no comptaran amb la presència de personal auxiliar, reduint-se al personal del centre d’entrenament al número mínim suficient per prestar el servei.

El bar zona esportiva pot obrir també l’interior, sense fer ús de la barra i garantint la distància de dos metres entre taules.

Tant a les instal·lacions esportives a l’aire lliure, com als centres esportius tancats, es podrà realitzar activitat esportiva en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic. I sempre que no superi el 50% de l’aforament màxim permès. Es procedirà a la neteja i desinfecció de les instal·lacions d’acord a l’apartat primer, punt 1.2 d’aquest Decret. Així mateix, a la finalització de cada torn es procedirà a la neteja de les zones comuns i, en cada torn, s’haurà de netejar i desinfectar el material compartit després de cada ús.

Al finalitzar la jornada es procedirà a la neteja de la instal·lació.Les entitats esportives integrades en clubs participants en lligues no professionals federades podran realitzar entrenaments de tipus mitjà, consistents en l’exercici de tasques individualitzades de caràcter físic i tècnic, així com en la realització d’entrenaments tàctics no exhaustius dirigits a la modalitat esportiva específica, en petits grups de diversos esportistes fins a un màxim de 20, mantenint les distàncies de seguretat de 2 m de manera general, i evitant en tot cas, situacions en què es produeixi contacte físic.

Prohibició de l’ús d’espais de bany en aigües interiors:

Es prohibeix el bany en aigües interiors, no declarades aigües de bany (trams rius, gorgs i altres similars) en el terme municipal de Castellbell i el Vilar.S’informarà mitjançant cartells de la prohibició de bany en les zones d’accés.

Condicions a les places públiques i mobiliari infantil:

Les places que disposin mobiliari infantil o activitat esportiva es mantenen tancades per motius de prevenció, ja que les superfícies poden estar contaminades. A aquest efecte s’aprovarà en el termini de 10 dies el pla d’obertura de les places, on s’indicaran les fases de posada a punt d’aquests espais municipals, i les pautes de desinfecció i ús.

Activitat física no professional a l’aire lliure per a les persones de 14 anys o més:

Totes les persones a partir de 14 anys inclosos, sense límit d’edat i amb excepció de persones que resideixen en centres sociosanitaris de gent gran i aquelles que presentin símptomes o es trobin en període de quarantena domiciliària, poden sortir a fer activitat física no professional a l’aire lliure.

L’activitat que es pot realitzar és aquella no professional a l’aire lliure ; passejar; activitats en instal·lacions esportives a l’aire lliure i cobertes, però amb cita prèvia. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció. És obligatori l’ús de mascareta excepte que es tracti d’una pràctica esportiva d’esforç intens.Les passejades poden ser en grup màxim de 20 persones no convivents i sense límit en el cas de persones convivent o persona cuidadora. Aquestes han de ser dins la mateixa regió sanitària.

L’exercici físic es pot fer com a màxim en grups de 20 persones, excepte en el cas de persones convivents.

Condicions per a la realització d’activitats de temps lliure adreçades a la població infantil i juvenil:

Es podran realitzar activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil, sempre que es garanteixi el compliment de les recomanacions de prevenció i higiene del Ministeri de Sanitat i la disponibilitat d’un procediment de tractament de possibles casos de COVID-19, així com aquelles aprovades per la Generalitat de Catalunya, amb aval del PROCICAT, i les recomanacions realitzades per la Diputació de Barcelona.

Quan el desenvolupament de les activitats previstes en l’apartat anterior es porti a terme a l’aire lliure, s’haurà de limitar el número de participants al 50% de la capacitat màxima habitual de l’activitat, amb un màxim de 200 participants, incloent les persones monitores. Quan les referides activitats es realitzin en espais tancats, s’hauran de limitar al número de participants a 1/3 de la capacitat màxima habitual de l’activitat, amb un màxim de 80 participants, incloent les persones monitores.

Durant el desenvolupament de les activitats s’haurà d’organitzar als participants en grups de fins un màxim de 10 persones, incloent la persona monitora.

En tot allò que es pugui, les activitats i interaccions es restringiran als components de cadascun d’aquests grups.

Per a l’autorització de casals d’estiu, campus esportiu i altres activitats de lleure infantil i juvenil, s’aprovaran per Junta de Govern i juntament amb la sol·licitud i memòria de l’activitat, s’haurà d’adjuntar el protocol de mesures d’organització, gestió, prevenció i aquelles exigides per les autoritats sanitàries.

Feu clic per puntuar aquesta publicació
[Total:% total_count% mitjà:% mitjana%]

Share and Enjoy !

Shares
%d