14/08/2022

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, emet un ban sobre la llibertat d’expressió

BAN
La llibertat d’expressió és un dret fonamental recollit a l’article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans. No obstant això, el mateix article de la DUDH( Declaració Universal dels Drets Humans) restringeix el dret “a les establertes per la llei amb l’única fi d’assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i llibertats dels altres”. I com diu Noam CHOMSKY “Si no creiem en la llibertat d’expressió per a gent que menyspreem, no hi creiem per a res”.
En els últims mesos estem vivint accions en el nostre municipi que volen posar de manifest idees i opinions, i aquest exercici no ha de ser incompatible amb l’ús de l’espai públic, i que aquest ús, a la vegada, es pugui regular. Perquè l’espai públic és de i per a tothom.
La llibertat d’expressió s’ha de permetre, amb les limitacions que la pròpia llei i Declaració Universal de Drets Humans estableixen.
La llibertat d’expressió s’ha de formular en termes de diàleg. Seguint paraules del Molt Honorable expresident del Parlament de Catalunya Joan RIGOL: “Diàleg vol dir conèixer a qui et dirigeixes, saber com és, saber comprendre’l i formular el teu missatge per intentar compartir amb l’altre, enriquir-me amb l’altre, sabent que el nostre interlocutor és una persona que també té sentiments i conviccions. És a aquest que t’adreces. Quan tens ganes de dir coses les dius a un subjecte determinat que Si perds aquesta responsabilitat pots dir que exerceixes la llibertat d’expressió, però en el fons el que estàs fent és només fer-te un monument a tu mateix”.
L’ús de l’espai públic a Castellbell i el Vilar ve regulat per l’Ordenança de Convivència Ciutadana, aprovada definitivament en data 13 de gener de 2011, la qual en el seu Preàmbul manifesta que: “La ciutat és l’àmbit on amb més intensitat es dóna la interrelació entre les diferents activitats i actituds de les persones. Aquesta confluència determina la necessitat de cada persona adeqüi el seu comportament, sobretot quan aquest té incidència en l’esfera personal d’altri, als principis de respecte a les persones, al medi i als béns de domini públic, de solidaritat, del menor impacte fora l’esfera personal pròpia”.
L’art. 3 de l’Ordenança estableix que: “ 1. El poble és el marc de la convivència i de la iniciativa social. 2. Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte, la tolerància i la solidaritat. Aquests principis haurien de presidir els comportaments de les persones, individualment o col·lectivament, per tal de garantir l’exercici millor de la lliure iniciativa en tots els aspectes relacionats amb la vida ciutadana. 3. L’autoritat municipal ha de promoure aquests principis i el respecte pels diferents grups socials, polítics, naturals, ètnics, religiosos, sexuals, etc. També ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que vulneri el dret a la intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i béns públics i, en definitiva, al lliure exercici dels drets i llibertats legalment reconeguts i garantits”.
l’art. 12 disposa que respecte els Drets de manifestació i d’expressió: “L’autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, l’exercici dels drets de manifestació i d’expressió en l’àmbit del municipi, sempre que es realitzin per mitjans lícits, en el seu cas, degudament autoritzats, i que es respectin els drets i les llibertats aliens”.
l’art. 21 indica que: “Les pintades, els escrits, les rascades i els actes similars sobre qualsevol classe de béns que siguin visibles des de la via pública queden prohibides. Seran excepcions d’allò que disposa el paràgraf anterior: a) Les pintures morals de caràcter artístic, que requeriran llicència municipal prèvia i l’autorització escrita del propietari de l’element sobre el qual es vol pintar. b) Les que discrecionalment puguin autoritzar l’ajuntament en atenció a les circumstàncies concurrents en cada cas, amb les condicions del punt anterior”.
A la seva vegada, els arts 22 i 23 de l’Ordenança municipal estableixen que:
“Article 22. Comportaments respecte a la via pública i als seus elements estructurals. Resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o danys en la via pública i en els seus elements estructurals
Article 23. Definició d’elements estructurals Es considera element estructural de la via pública aquell que forma part del seu contingut, de l’ordenació del territori o que regula la mobilitat. A títol enunciatiu, es consideren elements estructurals els següents: a) Fanals b) Semàfors i elements complementaris c) Senyalització vertical i horitzontal de la via pública d) Elements físics de protecció o delimitació del territori: pilones, cadenes, tanques i d’altres e) Tapes de registre, reixes d’embornals i reixes d’escocells f) Façanes i altres paraments g) Arbrat “.

L’art. 24 indica que està totalment prohibit: “e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars en elements estructurals. f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, transport urbà i d’altres elements anàlegs.”
Finalment, i d’acord a l’art. 25 de l’Ordenança municipal, la: “Propaganda electoral o cívica la utilització dels elements estructurals per servir de suport propaganda electoral o cívica només podrà realitzar-se prèvia autorització de l’ajuntament o per la Junta Electoral competent en la distribució d’aquests elements de conformitat amb la legislació electoral. No obstant, amb caràcter general no està permès d’enganxar cap tipus de cartell, adhesiu, banderola o pancarta en edificis públics o elements estructurals i mobiliari urbà, i altres elements de significatiu valor urbanístic, arquitectònic o històric”.
Atès tot l’exposat, i vist que a l’espai públic i als seus elements estructurals existeixen elements i motius propagandístics com llaços, pancartes, i banderes que no han rebut la preceptiva autorització, ES FA SABER:
1) Que s’ha procedit a retirar de la via i espai públic tot element que no hagi estat prèviament autoritzat.
2) Emplacem a tots aquelles/es que vulguin expressar-se lliurement que ho facin d’acord a allò que estableix l’Ordenança municipal de Convivència Ciutadana.
3) Advertim que en el supòsit que aquest ús es faci en contra d’allò establert per l’ordenança de convivència ciutadana s’iniciarà el corresponent procediment sancionador.
Castellbell i el Vilar 14 de Maig 2018

Feu clic per puntuar aquesta publicació
[Total:% total_count% mitjà:% mitjana%]

Share and Enjoy !

Shares

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

%d bloggers like this: